Avizele si autorizatiile de securitate la incendiu

Translation in: Englisch, Französisch, Rumänisch

Obtinerea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu este una dintre obligatiile principale ale administratorului sau conducatorului institutiei, dupa caz, si este prevazuta in Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii sunt stabilite prin HGR 1739/2006.

Obtinerea avizului si/sau a autorizatiei de securitate la incendiu este necesara inainte de:

 • inceperea lucrarilor de executie la constructii si instalatii tehnologice noi;
 • dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinatiei constructiilor si instalatiilor tehnologice existente;
 • punerea in functiune a constructiilor si instalatiilor tehnologice.

Aici, un rol important ii revine verificatorului de proiect privind cerinta esentiala securitate la incendiu pentru constructii si instalatii (Cc ; Ci)  care – prin calitatea sa de specialist urmareste realizarea si respectarea intocmai a masurilor privind securitatea la incendiu a cladirii – avand la baza reglementarile tehnice in domeniu.
In situatia in care au trecut mai mult de 6 luni de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si la lucrările de intervenţie sau schimbare de destinaţie a clădirilor existente, atunci când în mod justificat nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativului de securitate la incendiu a constructiilor – INDICATIV P118 – 99 – prin proiect se asigură măsuri compensatorii de securitate la incendiu, stabilite de un expert tehnic atestat pentru cerinţa fundamentală de securitate la incendiu, potrivit legii.
Documentele necesare obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu sunt stabilite prin OMAI nr. 3/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare / autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila.
In acest sens, MRC FIRE vine in intampinarea dvs, prin oferirea serviciilor de verificare si / sau expertizare tehnica de specialitate in domeniul securitatii la incendiu – astfel:

 • Documentare pe teren si evaluarea conditiilor de satisfacere a cerintei esentiale „securitate la incendiu”;
 • Asistenţă  tehnică proiectantului de specialitate la întocmirea ,,Scenariului de securitate la incendiu” – conform OMAI  nr. 130/2007;
 • Verificarea proiectului faza DTAC pentru cerinta esentiale „securitate la incendiu” pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu;
 • Verificarea proiectului faza PT-DE pentru cerinta esentiale „securitate la incendiu” pentru obţinerea autorizatiei de securitate la incendiu;
 • Evaluarea condițiilor de satisfacere a cerinței esențiale „securitate la incendiu” și consultanță la întocmirea proiectului faza D.T.A.C.;
 • Verificarea, însusirea și ștampilarea documentaţiei tehnice (piese scrise și piese desenate) și a scenariului de securitate la incendiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10 privind calitatea în construcţii, modificata si completata cu Legea 123/2007, pentru cerinţa de calitate C – securitate la incendiu, atât pentru construcţii cât şi pentru instalaţii (CC şi CI);
 • Intocmirea Raportului de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala „securitate la incendiu” conform prevederilor OMAI nr 3/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de avizare / autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila si HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
 • Reprezentarea beneficiarului la Inspectoratele teritoriale pentru situatii de urgenta in vederea sustinerii masurilor de protecţie cuprinse în documentaţia tehnică pentru obţinerea avizului / autorizatiei  de securitate la incendiu.

Rolul nostru este de a facilita alinierea societatii dumneavoastra la cerintele specifice apararii impotriva incendiilor!

*Nota:
1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu a construcţiilor, instalaţiilor şi a altor amenajări.
2) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale “securitate la incendiu” la construcţii, instalaţii şi alte amenajări